Fellesorganet (FO)

Hvorfor ble FO til?

Hvem, hva og hvorfor!

 

Prosjekteringen av Skjettenbyen var, på 1960-tallet, en nyvinning og involverte nytenkning på flere områder.
Kommunen stod for utbyggingen og opprettet selskapet Skedsmo Tomteselskap AS (STS) for å få gjennomført planene.

STS bygde Skjettenbyen og de 12 borettslagene tidlig på 1970-tallet. Som en del av helhetstankegangen skulle også de 12 borettslagene arbeide sammen om felles tjenester og behov som alle måtte ha, slik som parkering, kabel-TV, vedlikehold av felles utearealer m.m.
STS var grunneier av hele Skjettenbyen frem til 1976/77, hvorpå STS solgte ut tomtene til de respektive 12 borettslagene. I eiendomsskjøtene bestemte STS klare føringer for samarbeidet mellom de 12 borettslagene.

FO ble etablert som følge av kravene fra STS ved eiendomsskiftet i 1976/77. Borettslagene ble gitt en del plikter i forbindelse med et samarbeid på tvers av de 12 borettslagene.
Drifting og utvikling av kabel-TV nettet, vedlikehold av fellesarealer utendørs og parkering var de viktigste oppgavene som er tillagt FO, hvorpå borettslagene betaler sin respektive andel av kostnaden.

Pliktene er nedfelt i eiendomsskjøtene fra 1976/77 og er gjensidig forpliktende for alle de 12 borettslagene i Skjettenbyen. Det å gå ut av samarbeidet er svært vanskelig, noe som vilkårene satt av STS i sin tid bærer preg av.

I forhold til innkjøp av tjenester som alle lagene må ha, som TV, bredbånd, snøbrøyting, gressklipping m.m., så er det en klar fordel å operere som en’ stor kunde i markedet, enn 12 små. Det gjør at vi kan holde kostnadene lavere med dette samarbeidet, noe som var en av hovedtankene til STS i sin tid.

I tillegg er FO en bidragsyter ovenfor andre kommunale etater, kommunen, vegvesenet m.fl. i saker som er av felles interesse. Av og til er det fordelaktig å ha 1.802 husstander ”med på laget” :)

Hvert av de 12 borettslagene har 1 representant i FO. FO har normalt møte 1 gang i måneden, unntatt juli og august.