Fellesorganet (FO)

FOKUS-midler

Støtte til foreninger, organisasjoner og andre grupper i Skjettenbyen.


Fellesorganet for Skjettenbyen tildeler hvert år et bestemt beløp til kulturvirksomhet i Skjettenbyen. Miljøutvalget er et underutvalg av FO som hvert år, på grunnlag av innkomne søknader, legger fram innstilling om fordeling av FOKUS-midlene.

Hele eller deler av budsjettposten kan benyttes etter FOs vurdering.

Støtten gis til foreninger, organisasjoner og andre grupper i Skjettenbyen, eller som arrangerer kulturaktiviteter til beste for Skjettenbeboere.

Aktivitetene forutsettes åpne for alle Skjettenbeboere.

Miljøutvalget vil hvert år kunngjøre søknadsfristen.

I søknaden skal det oppgis hvilke formål midlene skal benyttes til.